Φωτογραφία: biomassenergy.gr

Οι εκάστοτε επικρατούσες περιβαλλοντικές συνθήκες δεν διαμορφώθηκαν τυχαία, ούτε είναι αποτέλεσμα άγνωστων συγκυριών[i]. Προέρχονται από συγκεκριμένες αιτίες, που πρέπει να εντοπιστούν, να επισημανθούν και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να αντιμετωπιστούν.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ε.Ε., ο συνολικός ετήσιος όγκος των αποβλήτων που παράγεται από τα κράτη-μέλη ανέρχεται σε 2 δισ. τόνους. Ο όγκος αυτός προβλέπεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, λόγω του τρόπου ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.

Τα κράτη-μέλη έχουν κληθεί από την Ε.Ε. (με μια σειρά Οδηγιών όπως οι 1994/3/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, 2006/12/ΕΚ, 2008/98/ΕΚ, κ.λπ.) να νομοθετήσουν και να εφαρμόσουν μια σειρά μέτρων για δραστική μείωση, ορθολογική διαχείριση και ενδεχόμενη ανάκτηση των παραγόμενων αποβλήτων[ii].

Η σημερινή κατάσταση στη διαχείριση αποβλήτων έχει σημαντικές αρνητικές συνέπειες στην οικονομία, την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτισμό, οι οποίες και εντοπίζονται στην αισθητική του τοπίου και των οικισμών, τους υπόγειους υδροφορείς, τη χλωρίδα και την πανίδα, την ποιότητα της ατμόσφαιρας, τον τουρισμό και το βιοτικό επίπεδο διαφόρων περιοχών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Ε.Ε. έχει ιεραρχήσει τις επιλογές της ως εξής[iii]:

  • πρακτικές μείωσης και πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων,
  • επαναχρησιμοποίηση προϊόντων και συσκευασιών,
  • ανακύκλωση ή λιπασματοποίηση απορριμμάτων,
  • παραγωγή ενέργειας από τα απορρίμματα,
  • ελεγχόμενη εδαφική υγειονομική ταφή.

 

Η διαχείριση αποβλήτων αποτελεί μία πτυχή ενός από τα πιο επίκαιρα περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει όχι μόνο η Ε.Ε., αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης. Η άλλη πλευρά της ίδιας ιστορίας είναι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, που έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων αποβλήτων. Συνεπώς, η εφαρμογή των παραπάνω επιλογών δεν είναι μόνο θέμα πολιτικής βούλησης, αλλά και κοινωνικών δομών.

 

 

Πηγές:

 [i] Παπασπήλιοπουλος, Σ., Παπαγιάννης, Θ. και Κουβέλης, Σ., (1996), Το περιβάλλον στην Ελλάδα, Ίδρυμα Μποδοσάκη, Αθήνα, Ελλάδα.

[ii] Επίσημος ιστοτόπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2014), Διαχείριση των αποβλήτων, [online]. Διαθέσιμο από URL: http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_el.htm . Ανακτήθηκε στις 18.11.2014.

 

 

[iii] Τερζής, Ε., (2009), Οδηγός για το περιβάλλον – Διαχείριση απορριμμάτων, WWF Ελλάς, Αθήνα, Ελλάδα.